Soren Henrich_quotable quote3_community organizing_Nov-2021_v2